คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X

      

       1. Double Click ที่ไฟล์ AvatailConnect-OSX64.dmg

 

       2. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Double Click ที่ Aventail Connect.pkg

      *** หมายเหตุ : สำหรับ Macbook ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Java SE 6 runtime ระบบจะแจ้งให้ติดตั้งก่อน

      ให้คลิกเลือกที่ Install ดังภาพ

     

   3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ปุ่ม Continue และ Install ตามลำดับ

 

        4. รอสักครู่จนการติดตั้งเสร็จสิ้น Click ปุ่ม Close

  

 

        5.ให้ Restart เครื่อง หลังจากนั้น เปิดหน้าต่าง Application เลือกที่โปรแกรม Aventail connect

      

       6. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Double Click ที่ Add configuration

 

        7. กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้

        Name : TUNNEL MODE Chiang Mai University

        Server : tunnellogin.cmu.ac.th

        หลังจากนั้น Click ปุ่ม Save และ Connect ตามลำดับ

 

         8.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ Show Certificate

         หลังจากนั้นทำเครื่องหมายถูกหน้า Always Accept แล้ว Click ปุ่ม Accept

 

         9.เลือก Login Group เป็น TUNNEL MODE Chiang Mai University แล้ว Click ปุ่ม OK

 

         10. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น Click ปุ่ม OK

 

         11. สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้จาก Aventail icon ที่ Menu bar ด้านบน

      เลือกที่ Show Connection หาก Status ขึ้นว่า Connected ดังรูป แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว