คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Windows 7
  1. เปิดโปรแกรม Sonicwall Aventail Connect จะพบกับหน้าต่างดังภาพ กด Next

  2. ระบุ tunnellogin.cmu.ac.th ตามภาพ จากนั้นกด Next

  3. ที่ dialog Security Alert กด Yes

  4. เลือก TUNNEL MODE Chiang Mai University ดังภาพ จากนั้นกด Next

  5. จากนั้นกด Finish

  6. ระบุ CMU IT Account พร้อมรหัสผ่านดังภาพ จากนั้นกด Connect

  7. รอระบบทำการเชื่อมต่อ VPN

  8. เลือกเป็น Home network

  9. หลังจากใช้งานเสร็จคลิกขวาที่ icon บน system tray แล้วเลือก Disconnect